تبلیغات 15 ثانیه ای X



 
سال1400: سال تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها
شعار سال هواشناسی(2021):اقيانوس، آب و هوا و اقليم ما
 
 
خلاصه وضعیت 24 ساعت قبل
ایستگاه
بارش 24ساعته
حداقل رطوبت
حداکثر رطوبت
حداقل دما
حداکثر دما
خلاصه وضعیت 24 ساعت قبل
ایستگاه
بارش 24ساعته
حداقل رطوبت
حداکثر رطوبت
حداقل دما
حداکثر دما
خلاصه وضعیت 24 ساعت قبل
ایستگاه
بارش 24ساعته
حداقل رطوبت
حداکثر رطوبت
حداقل دما
حداکثر دما
خلاصه وضعیت 24 ساعت قبل
ایستگاه
بارش 24ساعته
حداقل رطوبت
حداکثر رطوبت
حداقل دما
حداکثر دما
خلاصه وضعیت 24 ساعت قبل
ایستگاه
بارش 24ساعته
حداقل رطوبت
حداکثر رطوبت
حداقل دما
حداکثر دما
خلاصه وضعیت 24 ساعت قبل
ایستگاه
بارش 24ساعته
حداقل رطوبت
حداکثر رطوبت
حداقل دما
حداکثر دما
خلاصه وضعیت 24 ساعت قبل
ایستگاه
بارش 24ساعته
حداقل رطوبت
حداکثر رطوبت
حداقل دما
حداکثر دما
خلاصه وضعیت 24 ساعت قبل
ایستگاه
بارش 24ساعته
حداقل رطوبت
حداکثر رطوبت
حداقل دما
حداکثر دما
خلاصه وضعیت 24 ساعت قبل
ایستگاه
بارش 24ساعته
حداقل رطوبت
حداکثر رطوبت
حداقل دما
حداکثر دما
خلاصه وضعیت 24 ساعت قبل
ایستگاه
بارش 24ساعته
حداقل رطوبت
حداکثر رطوبت
حداقل دما
حداکثر دما
خلاصه وضعیت 24 ساعت قبل
ایستگاه
بارش 24ساعته
حداقل رطوبت
حداکثر رطوبت
حداقل دما
حداکثر دما

دانلود پيش بيني کوتاه مدت 5 روزه استاني
دانلود آخرين فايل آخرين هشداريه صادره
دانلود فايل آخرين پيش بيني فصلي
خلاصه وضعیت 24 ساعت قبل
ایستگاه
بارش 24ساعته
حداقل رطوبت
حداکثر رطوبت
حداقل دما
حداکثر دما