خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 15 20 21 20 21 19 20 21 19 20 20
کمینه دما(°C) 4 4 4 6 6 6 5 7 8 8 4
میانگین رطوبت نسبی(%) 71 70 73 70 67 70 70 68 70 66 68
سرعت بیشینه باد(km/h) 30 36 36 0 50 32 30 36 43 21 50
سمت بیشینه باد(°) جنوب غربی جنوب غربی جنوب غربی - شمال غربی غربی جنوب شرقی جنوب شرقی شمال غربی جنوب شرقي جنوب غربی
پدیده با اهمیت() بارش بارش بارش بارش بارش بارش بارش بارش بارش باد متوسط بارش
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 2 4 11 5 2 7 6 0 6 0 6
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 6 10 19 12 16 29 26 8 12 14 14