خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 9 14 15 14 15 12 15 16 13 14 14
کمینه دما(°C) -1 -3 -2 -2 -3 -3 -3 0 2 2 -2
میانگین رطوبت نسبی(%) 53 55 61 56 54 55 58 55 49 48 55
سرعت بیشینه باد(km/h) 40 40 29 47 43 29 72 29 54 65 36
سمت بیشینه باد(°) جنوب غربی شمالی جنوب غربی جنوب غربی جنوب غربی غربی جنوب غربی جنوب غربی جنوب غربی جنوب غربی جنوب غربی
پدیده با اهمیت() باد شدید باد شدید باد متوسط باد شدید باد شدید باد متوسط باد شدید باد متوسط باد شدید باد شدید باد متوسط
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 406 466 637 435 511 634 531 769 660 590 498