خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 2 - 3 4 3 3 3 5 4 5 2
کمینه دما(°C) -2 - -1 -3 -3 -3 -5 -1 0 -1 -4
میانگین رطوبت نسبی(%) 75 - 75 70 70 70 65 75 70 70 80
سرعت بیشینه باد(km/h) 35 - 5 20 15 15 15 20 20 15 10
سمت بیشینه باد(°) جنوبی - جنوب شرقی جنوب شرقی شمال شرقی جنوب غربی جنوب شرقی جنوبی جنوبی شرقی شمالی
میزان دید افقی(km) 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10
پدیده غالب() بارش بارش بارش ابری بارش بارش بارش بارش بارش بارش بارش
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 1 1 4 0 2 3 3 9 6 9 1
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 2 2 4 0 2 6 3 8 6 2 3
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 78 87 111 62 65 92 76 139 136 145 76