خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 26 30 32 30 31 30 31 31 29 31 30
کمینه دما(°C) 11 6 8 11 10 11 11 11 13 10 9
میانگین رطوبت نسبی(%) 29 34 43 29 29 30 39 33 31 27 33
سرعت بیشینه باد(km/h) 22 25 28 39 39 28 25 39 36 25 21
سمت بیشینه باد(°) غربی غربی غربی شمالي شمال غربي شمال غربي شمال غربي شمال غربي غربی شمال غربی شمال غربی
پدیده با اهمیت() وزش باد وزش باد وزش باد باد نسبتا شدید باد نسبتا شدید وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد وزش باد
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 337 324 420 291 352 343 349 394 386 328 336