خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 97/03/28 تا تاریخ 97/03/31

1. به شبکه های مراقبت مزارع غلات استان توصیه میشود نسبت به مانیتورینگ و گزارش زنگ غلات و همچنین پوره سن غلات اقدام نمایند. 2. به غلات کاران استان توصیه میشود در صورت آلوده بودن مزارع به آفت پوره سن گندم و عدم وزش باد نسبت به کنترل شیمیایی آن با نظر کارشناسان اقدام نمایند. 3. دیمکاران استان درصورت وجود منابع آب، انجام آبیاري تکمیلی و محلول پاشی با ریز مغذی ها در مزارع گندم ضروری می باشد نسبت به کنترل علف های هرز – آبیاری در ساعات خنک بویژه شب ها و صبح ها اقدام نمایند. تغذیه با ریز مغذی ها تنظیم دور آبیاري براساس شرایط رطوبتی و دمای خاك در ساعات خنک روز و رديابي كرم خراط در باغات گردو تنظیم دور آبیاري براساس شرایط رطوبتی و دمای خاك در ساعات خنک روز و کنترل آفت زنجره و تریپس مو اقدام شود 1. احتیاط در انجام عملیات سم پاشي و محلول پاشي به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پاياني روز 2. به دامداران و مرغداران توصیه میشود به منظور جلوگیری از شیوع بیماری های فصلی(تب برفکی) اقدامات لازم را معمول دارند. 3. با توجه به عدم وجود بارش های موثر، زرارعین و باغداران نسبت به تنظیم دور آبیاري براساس شرایط رطوبتی و دمای خاك در ساعات خنک روز اقدام نمایند. 4. به گلخانه داران توصیه می شود به منظور پیشگیری از وقوع بیماری های قارچی نسبت به تهویه واحدهای گلخانه ای اقدام نمایند. 5. زارعین نسبت به انجام عملیات وجین علف های هرز و توزیع کود سرك در زراعت هاي بهاره از جمله چغندر قند، سیب زمینی و ذرت اقدام نمابند. 6. به چغندرکاران توصیه میشود با توجه به احتمال خسارت کک چغندرقند با نظر کارشناسان گیاهپزشکی نسبت به کنترل آفت اقدام نمایند. 7. کلیه کشاورزان با توجه به بحران آبی در سطح استان انجام کشت دوم شدیداً خوداری نمایند. 8. مبارزه با شپشک واوي در باغات سیب انجام شود. 9. آبیاري بهنگام و تنظیم دور آبیاري در مزارع گندم آبي و آبیاري تكمیلي در مزارع گندم ديم انجام گردد. 10. آبیاري مزارع چغندر قند و وجین و تنک مرحله اول به همراه كود سرك در مزارع چغندرقند انجام گردد. 11. تنظیم دما و بهبود شرايط تهويه در اماكن دام وطیور در مرغداري ها وگاوداري ها با توجه به روند افزايش دما انجام گردد. 12. تنظیم دريچه كندو هاي زنبور عسل با توجه به روند افزايش دما انجام گردد. 13. ايجاد سايبان براي كندو ها با توجه به روند افزايش دما انجام گردد. 14. خودداري از ايجاد آتش بر جهت جلو گیري از آتش سوزي در مراتع و سرايت به مراتع همجوار رعایت گردد.


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان