خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 97/054/24 تا تاریخ 97/05/28.

1. گندم کاران استان از آتش زدن کاه و کلش باقیمانده در سطح مزرعه جلوگیری نمایند. آبیاری در ساعات خنک بویژه شب ها و صبح ها اقدام نمایند. محلول پاشی مزارع سیب زمیني در مناطق همدان، بهار و رزن و کبودراهنگ ---------- با توجه به افزایش درجه حرارت هوا، تنظیم دور آبیاري براساس شرایط رطوبتی و دمای خاك در ساعات خنک روز رديابي و کنترل كرم خراط در باغات گردو بویژه در باغات شهرستان تویسرکان با مشاوره مراکز خدمات کشاورزی انجام گردد. تنظیم دور آبیاري براساس شرایط رطوبتی و دمای خاك در ساعات خنک روز و کنترل آفت زنجره و تریپس مو اقدام شود 1. تنظیم دماي گلخانه ها و کارگاه هاي پرورش قارچ طی چند روز آینده در نظر گرفته شود. 2. مبارزه با سفیدك سطحی در تاکستان ها و مزارع گوجه فرنگی در ساعات خنک و آرام روز انجام گردد. 3. انجام به موقع آبیاري در باغات میوه به خصوص در باغات جوان جهت جلو گیري از تنش کم آبی رعایت گردد. 4. با توجه به پیش بینی فصلی بارش پاییز 97 در اکثر استان ها در حد نرمال و شروع بارش ها در زمان معمول و یا زودتر از آن، توصیه میشود کشاورزان تمهیدات لازم بمنظور برداشت بموقع محصولات در پائیز را در نظر داشته باشند. 5. احتیاط در انجام عملیات سم پاشي و محلول پاشي به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پاياني روز در نظر گرفته شود. 6. به دامداران و مرغداران توصیه میشود به منظور جلوگیری از شیوع بیماری های فصلی(تب برفکی) اقدامات لازم را معمول دارند. 7. با توجه به عدم وجود بارش های موثر، زرارعین و باغداران نسبت به تنظیم دور آبیاري براساس شرایط رطوبتی و دمای خاك در ساعات خنک روز اقدام نمایند. 8. استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف سالن ها به منظور تعدیل نوسات دمايي توصیه میگردد. 9. کلیه کشاورزان با توجه به بحران آبی در سطح استان انجام کشت دوم شدیداً خوداری نمایند. 10. مبارزه با کنه ها در باغات میوه ومزارع در ساعات آرام روز انجام گردد. 11. تنظیم دما و بهبود شرايط تهويه در اماكن دام وطیور در مرغداري ها وگاوداري ها با توجه به روند افزایش دما طی چند روز آینده انجام گردد. 12. تنظیم دريچه كندو هاي زنبور عسل با توجه به روند تغییرات دما در طی این هفته انجام گردد. 13. ايجاد سايبان براي كندو ها با توجه به روند اکاهش دما در طی این هفته انجام گردد. 14. خودداري از ايجاد آتش بر جهت جلو گیري از آتش سوزي در مراتع و سرايت به مراتع همجوار رعایت گردد.


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان